TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

            Tên giao dịch quốc tế: Center for Information Technology

A. Chức năng  
Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh.


B. Nhiệm vụ
1. Tham mưu để Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản đó.
 2.Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, triển khai, quản lý cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin và mạng máy tính của Trường:
a.Quản trị hệ thống máy chủ, đường truyền và các thiết bị mạng của Nhà trường, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống mạng;
b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin;
3. Là đầu mối nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các dự án CNTT của Trường, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Trường. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường nghiên cứu, phát triển tài nguyên công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo nhằm đồng bộ hóa dữ liệu theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4. Đảm bảo sự hoạt động liên tục của các trang tin điện tử và phần mềm ứng dụng được Nhà trường giao.
5. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được Nhà trường giao.
6. Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, thẩm định, giám sát dự án công nghệ thông tin; dịch vụ kỹ thuật và phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
7. Chủ trì việc tổ chức các dịch vụ, đào tạo, cấp các chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Tin học ứng dụng và Công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức, sinh viên của Trường và các đối tượng khác.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao