TRƯỜNG DẠI HỌC VINH                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRUNG TÂM CNTT                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                        PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

 

Kính gửi:     Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh

                    Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh

 

    Căn cứ vào quyết định số 800/QĐ-ĐHV ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc thành lập trung tâm Công nghệ Thông tin Trường Đại học Vinh.

    Căn cứ vào Quy định số 428 ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin

    Căn cứ vào số cán bộ hiện có của Trung tâm công nghệ thông tin, kể từ ngày 7/4/2016 Trung tâm Công nghệ Thông tin phân công nhiệm vụ cho các cán bộ của Trung tâm như sau:

    1. TS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm

    - Phụ trách chung, công tác chính trị, tố chức cán bộ, thi đua, Tài chính của Trung tâm.

    - Theo dõi, bảo trì máy tính dùng chung và máy in trong Trường.

    - Cập nhật các quyết định liên quan đến trạng thái của học sinh, sinh viên, vào hệ thống của CMC.

    - Triển khai nhiệm vụ phục vụ các Hội nghị trực tuyến của Bộ và của Trường.

    2. ThS. Lê Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm

    - Phụ trách chung về các phần mềm tác nghiệp.

    - Quản trị các phần mềm:

         + Phần mềm CMC (hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2, Trường chuyên, Trường Thực hành sư phạm);

        + Phần mềm Quản lý đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa.

        + Phần mềm quản lý cán bộ, tiền lương

        + Phần mềm kê khai thanh toán giờ. Rà soát kiểm tra giờ phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch tài chính để tính thừa giờ cho cán bộ.

        - Phụ trách công tác máy tính cho công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy.

    3. ThS. Vũ Chí Cường, Phó giám đốc Trung tâm

    - Phụ trách chung về phần cứng của hệ thống CNTT trong trường bao gồm các thiết bị và hệ thống mạng Lan và Wan của Trường.

    - Quản trị Phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học. Cập nhật các quyết định liên quan đến trạng thái của học viên vào hệ thống của CMC.

    - Dự án Công nghệ thông tin, Đề án cổng điện tử.

    - Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống máy chủ và hệ thống mạng. (Tạm giao khi chưa có người bổ sung)

    - Quản trị hệ thống web, tên miền; Mail Server và File server. (Tạm giao khi chưa có người bổ sung)

    4. KS Nguyễn Vĩnh Hà, Chuyên viên

    - Phụ trách các máy chủ mạng của Trường tại Tầng 3 nhà A0 và Tầng 4 Nhà Điều hành. (Nhiệm vụ này hiện cần 2 chuyên viên, nhưng hiện tại chỉ có 1 chuyên viên – Tạm giao)  

    - Sao lưu backup dữ liệu.

    - Bảo đảm Kỹ thuật cho Hội nghị trực tuyến

    - Đường truyền và điều phối Internet; Các điểm truy cập wifi (acess-point).

    - Bảo trì máy tính dùng chung và máy in trong Trường (khu vực Nhà A0).

    5. ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chuyên viên

    - Quản trị trang đăng ký học; Thực hiện một số nhiệm vụ theo dõi và quản lý acount người dùng; Tiếp nhận các yêu cầu và xử lý acount người dùng trong hệ thống phần mềm CMC. Hỗ trợ xử lý học vụ.

    - Thủ quỹ của Trung tâm.

    6. CN. Lường Hồng Phong, Chuyên viên

    - Bảo trì máy tính dùng chung và máy in trong Trường (Trừ nhà A0).

    - Theo dõi và kế toán dịch vụ bảo trì máy tính, máy in trong Trường.

    - Quản trị website của Trung tâm CNTT

    - Quản trị và hỗ trợ sử dụng phần mềm Eoffice.

      Trung tâm Công nghệ Thông tin báo cáo với Lãnh đạo Trường Đại học Vinh và kính báo với các đơn vị để sự phối hợp trong những công việc có liên quan đến CNTT được thuận lợi.

                                                                                      Nghệ An, ngày 7 tháng 4 năm 2016

                                                                                                         GĐ Trung tâm

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                  TS. Nguyễn Trung Hòa