Thời gian

Nội dung công việc cụ thể

Thực hiện

- Người chỉ đạo

-Người thực hiện chính

- Người phối hợp

Dự kiến kết quả, sản phẩm đạt được

Hướng giải quyết, xử lý dứt điểm

Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, Ban giám hiệu và yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp

Ý kiến lãnh đạo đơn vị

Ý kiến ban giám hiệu phụ trách

Ghi chú

Thứ Hai

3/10/2016

7h30

Giao ban đầu tuần

Nguyễn Trung Hòa

Toàn bộ Trung tâm

Nắm thông tin công việc trong tuần và đưa vào kế hoạch tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

4/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

5/10/2016

8h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của Vũ Chí Cường

Nguyễn Trung Hòa

Vũ Chí Cường

 

 

 

 

 

HV KTQS

Hà Nội

8h00

Họp triển khai kế hoạch công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh.

Lê Văn Tấn

 

 

 

 

 

PH tầng 2 NĐH

ThứNăm

6/10/2016

7h30

Họp Giao ban cơ quan tháng 10/2016

Nguyễn Trung Hòa

Lê Văn Tấn

Vũ Chí Cường

 

 

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

 

 

Phòng họp tầng 8, nhà Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định và chốt dữ liệu tính giờ cho cán bộ giảng dạy trên phầm mềm kê khai

 

 

 

 

 

 

 

 

Đưa vào sử dụng phần mềm đào tạo liên tục

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

8/10/2016

7h30

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 trường Đại học Vinh

Nguyễn Trung Hòa