Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải: Thông báo kết luận cuộc họp về việc triển khai đăng ký học và tổ chức thu nộp học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 ( Thông báo số 2526 ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Nhà trường.

Đề nghị Cố vấn học tập các khoa đào tạo tiếp nhận thông tin và thực hiện đúng theo quy định của Nhà trường.

KẾT LUẬN 2526 VỀ VIỆC ĐKH.pdf

TRUNG TÂM CNTT