1. Đồng chí Vũ Chí Cường, Phó giám đốc phụ trách, 0913.054.141, cuongvcc@vinhuni.edu.vn, cuongvcc@gmail.com

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Phụ trách chung
 2. Trực tiếp phụ trách các công tác:
 • Công tác Đảng
 • Công tác cán bộ
 • Công tác thi đua
 • Công tác tài chính
 • Công tác nghiên cứu phát triển, các đề tài dự án,…
 1. Chỉ đạo công tác quản lý, quản trị các hệ thống trang thiết bị phần cứng, hệ thống mạng máy tính, hệ thống website
 2. Các công tác khác
 1. Công việc cụ thể
 1. Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của đơn vị
 2. Phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính của đơn vị
 3. Tư vấn cho Hiệu trưởng các công tác nghiên cứu phát triển, các đề tài dự án,… liên quan đến lĩnh vực CNTT
 4. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý, hỗ trợ các hệ thống mạng, hệ thống thiết bị CNTT
 5. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Phân hệ quản lý đào tạo sau đại học
 6. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan
 7. Quản lý, quản trị hệ thống website, hệ thống tên miền internet của Nhà trường
 8. Quản lý, quản trị hệ thống thư điện tử của Nhà trường
 9. Tham gia giảng dạy, NCKH, hướng dẫn sinh viên theo sự phân công của Viện Kỹ thuật và Công nghệ
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Lê Văn Tấn
 2. Nguyễn Tuấn Nghĩa
 3. Nguyễn Vĩnh Hà

 

2. Đồng chí Lê Văn Tấn, Phó giám đốc, 0982.806.389, tandhv@vinhuni.edu.vn

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Phụ trách chung về các phần mềm quản lý, quản trị nhà trường
 2. Trực tiếp phụ trách các phần mềm:
 • Phần mềm quản lý đào tạo CMC
 • Phần mềm quản lý cán bộ, tiền lương
 • Phần mềm kê khai thanh toán giờ
 1. Phụ trách nhóm nghiên cứu phát triển Hệ thống thông tin tổng thể
 2. Phụ trách xử lý số liệu của công tác tuyển sinh đại học
 1. Công việc cụ thể
 1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý, hỗ trợ xử lý các phần mềm quản lý, quản trị nhà trường
 2. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo CMC (trừ các phân hệ đã phân công người khác)
 3. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Phần mềm quản lý cán bộ, tiền lương
 4. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Phần mềm kê khai thanh toán giờ
 5. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống cổng thông tin cán bộ, cổng thông tin sinh viên
 6. Phụ trách nhóm nghiên cứu phát triển Hệ thống thông tin tổng thể
 7. Phụ trách xử lý số liệu của công tác tuyển sinh đại học
 8. Tham gia giảng dạy, NCKH, hướng dẫn sinh viên theo sự phân công của Viện Kỹ thuật và Công nghệ
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Vũ Chí Cường
 2. Nguyễn Tuấn Nghĩa
 3. Hà Minh Hải

 

3. Đồng chí Lường Hồng Phong, Chuyên viên, 0987.911.911, phonglh@vinhuni.edu.vn

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Quản lý website Trung tâm
 2. Quản lý Hệ thống văn bản điều hành iOffice
 3. Quản lý Phân hệ quản lý đào tạo vừa làm vừa học, quản lý đào tạo từ xa
 4. Thực hiện các công việc khác theo phân công
 1. Công việc cụ thể
 1. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống website nhà trường, subweb của Trung tâm
 2. Quản trị, viết bài cho subweb của Trung tâm
 3. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống văn bản điều hành iOffice
 4. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của hệ thống văn bản điều hành iOffice
 5. Quản lý, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Phân hệ quản lý đào tạo vừa làm vừa học, Phân hệ quản lý đào tạo từ xa
 6. Cập nhật các quyết định xử lý hồ sơ sinh viên
 7. Kiểm tra, giám sát các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống máy tính, máy in, máy photocopy trong toàn trường.
 8. Hỗ trợ đ/c Vũ Chí Cường trong đảm bảo sẵn sàng, an ninh, an toàn của hệ thống thiết bị.
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Nguyễn Tuấn Nghĩa
 2. Nguyễn Vĩnh Hà

 

4. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hà, Chuyên viên, 0983.278.237, hanv@vinhuni.edu.vn

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Quản lý hệ thống máy chủ
 2. Quản lý hệ thống đường truyền mạng máy tính
 3. Quản lý hệ thống thiết bị không dây
 4. Thực hiện các công việc khác theo phân công
 1. Công việc cụ thể
 1. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống máy chủ
 2. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống đường truyền, thiết bị mạng không dây
 3. Quản lý việc sao lưu, phục hồi dữ liệu
 4. Quản trị, cấu hình hệ thống máy chủ, đường truyền, thiết bị mạng
 5. Hỗ trợ xử lý các tình huống của hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền, thiết bị mạng
 6. Hỗ trợ kỹ thuật cho các Hội nghị truyền hình trực tuyến
 7. Kiểm tra, giám sát các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền, thiết bị mạng trong toàn trường.
 8. Hỗ trợ đ/c Vũ Chí Cường trong đảm bảo sẵn sàng, an ninh, an toàn của hệ thống mạng.
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Vũ Chí Cường
 2. Hà Minh Hải

 

5. Đồng chí Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chuyên viên, 01239.247.267, nguyentuannghia46Atin@gmail.com

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Quản lý công tác văn phòng, quản lý quỹ
 2. Quản trị tài khoản người dùng các phân hệ phần mềm
 3. Đầu mối công tác bảo trì thiết bị
 4. Thực hiện các công việc khác theo phân công
 1. Công việc cụ thể
 1. Phụ trách công tác quản lý văn phòng, công văn đến – đi, quản lý quỹ của Trung tâm
 2. Quản lý, cấp phát, thu hồi tài khoản người dùng của tất cả các phân hệ phần mềm quản lý đào tạo
 3. Quản trị, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống đăng ký học
 4. Quản trị, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống khảo sát lấy ý kiến người học
 5. Quản trị, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống hồ sơ cá nhân homepages
 6. Quản trị, triển khai các chức năng cấp trường và hỗ trợ xử lý các tình huống của Hệ thống xác thực người dùng wifi
 7. Đầu mối tiếp nhận, xử lý các tình huống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong toàn trường
 8. Hỗ trợ đ/c Lê Văn Tấn trong việc tiếp nhận, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến hệ thống phần mềm CMC
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Lê Văn Tấn
 2. Lường Hồng Phong

 

6. Đồng chí Hà Minh Hải, Chuyên viên, 0915.119.074, haihm@vinhuni.edu.vn

 1. Lĩnh vực công tác
 1. Quản lý tài sản của Trung tâm
 2. Quản lý, quản trị Hệ thống điện thoại, camera
 3. Quản lý, quản trị Hệ thống email
 4. Thực hiện các công việc khác theo phân công
 1. Công việc cụ thể
 1. Quản lý hệ thống sổ sách, giấy tờ về các tài sản của Trung tâm do Nhà trường giao quản lý
 2. Tham gia các hoạt động kiểm kê, giao nhận tài sản liên quan của Trung tâm
 3. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống tổng đài điện thoại IP
 4. Quản trị tài khoản, cấu hình tham số, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại IP
 5. Giám sát tình trạng hoạt động hàng ngày của hệ thống camera
 6. Quản trị tài khoản, cấu hình hệ thống, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hệ thống camera
 7. Quản lý, quản trị hệ thống email có tên miền vinhuni.
 8. Nghiên cứu, phát triển hệ thống thông tin tổng thể.
 9. Hỗ trợ đ/c Lê Văn Tấn trong công tác xử lý số liệu tuyển sinh đại học
 1. Người phối hợp/thay thế
 1. Nguyễn Tuấn Nghĩa
 2. Lường Hồng Phong
 3. Nguyễn Vĩnh Hà