Lưu ý: Để đảm bảo tính bảo mật chung, đề nghị các các thầy cô giáo không sử dụng ngân hàng đề thi giữa kỳ chính thức đã được Nhà trường phê duyệt để tổ chức thi ở đây.

Bước 1: Tạo một bài thi trắc nghiệm khách quan mới (nếu chưa tạo)

Thông thường, trong các khóa học luôn có sẵn 2 mục bài tập trắc nghiệm và 2 mục bài tập tự luận. Nếu trong khóa học đã có sẵn thì các Thầy Cô không cần thực hiện bước này.

 

Tuy nhiên nếu chưa tạo hoặc muốn tạo thêm 1 bài tập trắc nghiệm mới, thì các Thầy cô thực hiện như sau:

Bước 1.1: Bật chế độ chỉnh sửa (hình 1.1)

Bước 1.2: Chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên (tương ứng trong mục luyện tập) (hình 1.2)

Bước 1.3: Chọn kiểu đề thi trắc nghiệm, và bấm nút Thêm (hình 1.3)

Bước 1.4: Gõ tiêu đề và mô tả của mục bài tập trắc nghiệm và bấm nút Lưu và trở về khóa học (hình 1.4)

 

Hình 1.1

 

Hình 1.2

 

Hình 1.3

 

Hình 1.4

 

Bước 2: Thiết lập một số quy định cho bài thi trắc nghiệm

Sau khi tạo xong mục Bài thi trắc nghiệm ở bước 1, bước tiếp theo giảng viên cần phải thiết lập một số tham số liên quan đến bài kiểm tra trắc nghiệm này. Để thiết lập, giáo viên bấm vào mục bài tập trắc nghiệm, bấm vào nút cài đặt và chọn nút Chỉnh sửa các cài đặt (hình 2.1):

Hình 2.1

Các tham số cần thiết lập có thể là:

- Thời gian cho phép truy cập vào bài kiểm tra

- Thời gian làm bài

Thiết lập bằng cách bấm vào nút Mở và thiết lập. Nếu không được thiết lập có nghĩa là không giới hạn.

Các tham số về điểm gồm có:

- Số lần làm bài: có thể chọn số lần cụ thể hoặc không giới hạn

- Cách tính điểm: Với số lần làm bài cho phép > 1, giảng viên có thể lựa chọn phương án tính điểm theo tính điểm cao nhất hoặc tính điểm trung bình tất cả các lần làm bài (hình 2.2)

 

Hình 2.2

Bước 3: Thêm ngân hàng câu hỏi

Bước tiếp theo là đưa ngân hàng câu hỏi vào hệ thống. Nếu khóa học đã được đưa ngân hàng câu hỏi thì giáo viên không cần thực hiện bước này.

Để nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi, các Thầy cô thực hiện như sau:

Bước 3.1: Bấm vào mục bài tập trắc nghiệm, sau đó bấm vào nút Cài đặt (hình bánh răng) và chọn chức năng Ngân hàng câu hỏi. (hình 3.1)

Bước 3.2: Tạo danh mục các câu hỏi. Danh mục các câu hỏi chính là các tiêu chí phân loại câu hỏi. Các câu hỏi từ đề thi có thể lấy từ nhiều danh mục, điều này đảm bảo đề thi dù được bốc ngẫu nhiên vẫn đảm bảo việc phân bố nội dung đề thi đầy đủ các chương hoặc đầy đủ các mức độ khó. Điều đó có nghĩa là giáo viên có hai hướng để tạo danh mục: tạo danh mục phân chia theo mức độ khó của câu hỏi, hoặc tạo danh mục chia theo nội dung của từng chương của môn học.

Việc tạo danh mục không phải là việc bắt buộc, nếu không tạo danh mục câu hỏi thì toàn bộ câu hỏi sẽ được đưa vào cùng danh mục mặc định. Tuy nhiên khi làm như vậy thì có thể khi tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi, việc lấy ngẫu nhiên các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi sẽ làm cho đề thi mất cân đối về nội dung hoặc độ khó.

Để tạo danh mục, sau khi bấm vào nút Ngân hàng câu hỏi, giáo viên bấm vào tab Các danh mục, kéo xuống phía dưới, ở giao diện tạo danh mục, giáo viên gõ tên danh mục mới và bấm nút Thêm danh mục. Lưu ý cần để danh mục cha mặc định (hình 3.2)

Hình 3.1

 

Hình 3.2

Bước 3.3: Thực hiện nhập câu hỏi. Có 2 cách để nhập câu hỏi vào hệ thống::

Cách 1: Nhập trực tiếp: Các Thầy cô bấm vào tab Các câu hỏi. Tại giao diện hình 3.3.1, các Thầy cô chọn danh mục của câu hỏi và bấm nút Tạo câu hỏi mởi.

Giao diện hiện ra như hình 3.3.2, yêu cầu giáo viên chọn kiểu câu hỏi. Hệ thống hỗ trợ nhiều kiểu câu hỏi. Giáo viên chọn kiểu câu hỏi phù hợp và bấm Thêm. Ví dụ ở đây ta chọn kiểu câu hỏi có nhiều phương án trả lời.

Giáo viên nhập nội dung câu hỏi và các phương án lựa chọn vào giao diện như hình 3.3.3. Để thiết lập phương án đúng, phương án đúng là phương án mà giáo viên sẽ chọn giá trị điểm là 100%. Các câu trả lời khác chọn điểm là 0.

Sau khi nhập xong câu hỏi và các phương án, cũng như chọn phương án đúng, giáo viên bấm nút Lưu các thay đổi để hoàn thành việc nhập câu hỏi đầu tiên.

 

Hình 3.3.1

 

Hình 3.3.2