Bước 1: Chọn Danh sách thành viên trong thực đơn nhanh ở bên trái màn hình

Bước 2: Chọn nút lệnh Đăng ký thành viên: 

Bước 3: Đăng ký cho sinh viên lớp ảo trong hộp thoại xuất hiện:

- Mục Chọn thành viên: Gõ mã số sinh viên hoặc họ và tên của sinh viên (gõ đúng, kiểm tra để tránh bị nhầm lẫn)

- Mục Gán vai trò: Chọn Học viên

- Mục Nhóm: Chọn lớp học phần sẽ tham gia

- Cuối cùng chọn nút ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ COHORT