1. Bổ sung tệp tài liệu vào mục Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo chứa các thư mục, các tệp tài liệu tham khảo cho phép sinh viên có thể download về để sử dụng. Các thầy cô lựa chọn những tài liệu phù hợp, có thể chia sẻ được để cung cấp cho sinh viên. 

Các bước bổ sung như sau:

Bước 1: Chọn mục Tài liệu tham khảo

Bước 2: Chọn nút Chỉnh sửa

Bước 3 Chọn nút Thêm thư mục (nếu cần), chọn nút Thêm tệp tin

Trong hình vẽ xuất hiện, chọn Upload a file, chọn nút Choose File, tìm đến tệp tin cần thêm, cuối cùng chọn nút ĐĂNG TẢI TỆP NÀY.

Bước 4. Chọn nút Lưu những thay đổi.

2. Bổ sung tệp tài liệu dạng đường dẫn tệp

Tệp tài liệu dạng đường dẫn tệp là những tệp tài liệu riêng được thầy cô cung cấp cho sinh viên. Với tệp tin dạng này các thầy cô có thể thiết lập các quy định đặc biệt, chẳng hạn như thời điểm được xem, lớp/nhóm được xem, cách thức và thời gian phải hoàn thành,...

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Bật chế độ chỉnh sửa ở hình bánh răng bên trái màn hình

Bước 2: Chọn mục Thêm hoạt động hoặc tài nguyên ở phần Topic cần bổ sung

Bước 3: Trên hộp thoại xuất hiện, kéo xuống bên dưới và chọn mục File (hình vẽ), chọn nút THÊM

Bước 4: Trong hộp thoại xuất hiện, nhập tiêu đề đường dẫn vào mục Tên, lời mô tả vào mục Mô tả (tích chọn vào ô Hiển thị mô tả ở trang khóa học - nếu cần)

Bước 5: Chọn nút Chọn tệp và thực hiện tìm kiểm, đăng tải tệp tài liệu (giống như nội dung trong mục 1).

Bước 6: Chọn LƯU VÀ TRỞ VỀ KHÓA HỌC.

Chú ý: Trong trường hợp muốn bổ sung các thiết lập đặc biệt thì tại hộp thoại của bước 5 các thầy cô chọn thêm các chức năng sau:

- Chức năng Không cho phép truy cập nhằm giới hạn các đối tượng sinh viên có thể truy cập, sử dụng tệp tài liệu này.

Để thực hiện, các thầy cô chọn nút lệnh THÊM GIỚI HẠN và lựa chọn các giới hạn sau:

Khi thực hiện thêm giới hạn về THỜI GIAN cho phép các thầy cô chọn giới hạn Từ ngày ... đến ngày ... (hình vẽ)

Khi thực hiện thêm giới hạn về NHÓM cho phép các thầy cô chọn giới hạn về các lớp/nhóm sinh viên có thể truy cập sử dụng tài liệu (hình vẽ)

Các thầy cô cũng có thể chọn thêm TẬP GIỚI HẠN để thiết lập các giới hạn phức tạp (và/hoặc với nhiều điều kiện khác nhau).

3. Bổ sung tài liệu dạng bài giảng eLearning (SCORM)

Đây là các bài giảng đa phương tiện được đóng gói theo chuẩn SCORM. Với bài giảng này, sinh viên có thể tự nghe giảng và được chấm điểm. Các bước bổ sung tương tự như Bổ sung tài liệu dạng đường dẫn tệp (mục 2), cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn Bật chế độ chỉnh sửa ở hình bánh răng bên trái màn hình

Bước 2: Chọn mục Thêm hoạt động hoặc tài nguyên ở phần Topic cần bổ sung

Bước 3: Trên hộp thoại xuất hiện, kéo xuống bên dưới và chọn mục SCORM (hình vẽ), chọn nút THÊM

Bước 4: Trong hộp thoại xuất hiện, nhập tiêu đề bài giảng vào mục Tên, lời mô tả vào mục Mô tả (tích chọn vào ô Hiển thị mô tả ở trang khóa học - nếu cần)

Bước 5: Chọn nút Chọn tệp và thực hiện tìm kiểm tệp bài giảng, đăng tải tệp tài liệu (giống như nội dung trong mục 1).

Bước 6: Chọn LƯU VÀ TRỞ VỀ KHÓA HỌC.

Chú ý: Trong phần này, các thầy cô cũng có thể thiết lập các quy định đặc biệt đối với bài giảng eLearning được bổ sung tương tự như với tệp tài liệu dạng đường dẫn (đã trình bày trong phần 2).

Ngoài ra, các thầy cô còn có thể bổ sung một số thiết lập đặc biệt riêng như:

- Hiệu lực: quy định thời gian bài giảng eLearning có thể được sử dụng cho sinh viên.

- Điểm: Quy định chuyên mục và phương pháp chấm điểm khi sinh viên xem bài giảng.

- Hoàn thành các hoạt động: Quy định cách thức để sinh viên được xác định đã hoàn thành hoạt động xem bài giảng này.