Bước 1: Bổ sung hoạt động Điểm danh 

- Đăng nhập vào học phần phụ trách, chọn chức năng Bật chế độ chỉnh sửa.

- Chọn chức năng Thêm hoạt động hoặc tài nguyên

- Trọng hộp thoại xuất hiện, chọn mục Điểm danh và nút THÊM

- Trong hộp thoại xuất hiện, nhập thông tin Tên, Mô tả và chọn nút LƯU VÀ TRỞ VỀ KHÓA HỌC.

 

Bước 2: Thiết lập thời khóa biểu

- Nháy chọn vào biểu tượng của hoạt động Điểm danh đã thêm ở bước 1

- Chọn thẻ Bổ sung lịch học, cập nhật các thông tin liên quan đến lịch học như Nhóm/lớp, Ngày, Thời gian giảng dạy,...

 

- Phần Lặp lại cho phép chọn chu kỳ, thời điểm lặp lại theo tuần của lịch giảng dạy

- Phần Quy định phía người học chọn cho phép người học tự thực hiện điểm danh (như hình vẽ)

- Chọn nút BỔ SUNG để kết thúc.

Sau khi thực hiện như trên, khi đăng nhập hệ thống để tham gia học tập, người học có thể tự động thực hiện hoạt động điểm danh của mình. Hệ thống tự động xác định người học có mặt đúng giờ hay muộn học theo thời điểm thực hiện động tác điểm danh.

Bước 3: Cập nhật thông tin điểm danh

- Trong thẻ Thời khóa biểu, giảng viên chọn nút lệnh Thay đổi điểm danh tương ứng với lịch giảng dạy cần cập nhật

- Thực hiện cập nhật thông tin điểm danh của từng người học trong danh sách với quy ước: P - Có mặt (Present), L - Muộn (Late), E - Có phép (Excused), A - Vắng mặt (Absent).

- Chọn nút LƯU NHỮNG THAY ĐỔI để kết thúc

Bước 4: Báo cáo kết quả

Giảng viên có thể xem báo cáo, kết xuất báo cáo điểm danh theo các dang Excel, Word theo yêu cầu tại các thẻ tương ứng.

Ngoài ra giảng viên có thể thực hiện điểm danh với những người học chưa có trong danh sách chính thức tại thẻ Người học dự thính.

Sau khi có danh sách chính thức có thể chọn chức năng Merge User để chuyển thông tin điểm danh từ người học dự thính cho người học chính thức.