1. Phần mềm hỗ trợ họp - hội nghị trực tuyến Zoom: he_thong_hoi_nghi_truc_tuyen.rar

2. Phần mềm hỗ trợ soạn thảo bài giảng trực tuyến iSpring: ispring_suite_90_full_64bit.zip

3. Mẫu slide trình bày: 2_mau_presentation.rar 

4. Tài liệu tập huấn: tai_lieu_tap_huan.rar

5. Phần mềm MegaMetting: megameeting.rar