Trung tâm Công nghệ Thông tin

Quản trị  hệ thống
Lê Văn Tấn
Nguyễn Thanh Sơn
Hà Minh Hải
Lưu Tùng Mậu
Nguyễn Vĩnh Hà
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Dương Trung Nguyện