Mật khẩu ngầm định khi sử dụng lần đầu tiên là Dhv@123.

Sau khi sử dụng, cán bộ, viên chức theo tài liệu hướng dẫn của từng hệ thống để thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm bảo mật về các thông tin và các nội dung liên quan trên các hệ thống. 

1. Ban giám hiệu

2. Hội đồng trường

3. Văn phòng Đảng đoàn

 

CÁC KHOA, VIỆN ĐÀO TẠO

1. Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

2. Khoa Giáo dục

3. Khoa Giáo dục Chính trị

4. Khoa Giáo dục thể chất

5. Khoa Kinh tế

6. Khoa Lịch sử

7. Khoa Luật

8. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

9. Khoa Sư phạm Ngữ văn

10. Khoa Xây dựng

11. Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

12. Viện Kỹ thuật và Công nghệ

13. Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

14. Viện Sư phạm Tự nhiên

15. Trường THPT Chuyên

16. Trường Thực hành sư phạm

CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên

2. Phòng Đào tạo

3. Phòng Đào tạo Sau đại học

4. Phòng Hành chính tổng hợp

5. Phòng Kế hoạch tài chính

6. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

7. Phòng Quản trị và Đầu tư

8. Phòng Thanh tra giáo dục

9. Phòng Tổ chức cán bộ

10. Phòng Bảo vệ

11. Nhà xuất bản Đại học Vinh


CÁC TRUNG TÂM, TRẠM

1.Trung tâm Công nghệ thông tin

2. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

3. Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên

5. Trung tâm Quốc phòng An ninh Vinh

6. Trung tâm Nội trú

7. Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào

8. Trung tâm Thực hành thí nghiệm

9. Trạm y tế

Trung tâm CNTT