Bắt đầu từ ngày 1.9.2019 luật  An ninh mạng đã có hiệu lực chúng ta cần lưu ý những việc không được làm trên không gian mạng.

Trong đó, các hành vi b nghiêm cm trên không gian mng được quy đnh ti điu 8 ca Lut gm:

1. S dng không gian mng đ thc hin hành vi sau đây:

a) Hành vi quy đnh ti khon 1 Điu 18 ca Lut này;

b) T chc, hot đng, cu kết, xúi gic, mua chuc, la gt, lôi kéo, đào to, hun luyn người chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam;

c) Xuyên tc lch s, ph nhn thành tu cách mng, phá hoi khi đi đoàn kết toàn dân tc, xúc phm tôn giáo, phân bit đi x v gii, phân bit chng tc;

d) Thông tin sai s tht gây hoang mang trong nhân dân, gây thit hi cho các hot đng kinh tế - xã hi, gây khó khăn cho hot đng ca cơ quan nhà nước hoc người thi hành công v, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân khác;

đ) Hot đng mi dâm, t nn xã hi, mua bán người; đăng ti thông tin dâm ô, đi try, ti ác; phá hoi thun phong, m tc ca dân tc, đo đc xã hi, sc khe cng đng;

e) Xúi gic, lôi kéo, kích đng người khác phm ti.

2. Thc hin tn công mng, khng b mng, gián đip mng, ti phm mng; gây s c, tn công, xâm nhp, chiếm quyn điu khin, làm sai lch, gián đon, ngưng tr, tê lit hoc phá hoi h thng thông tin quan trng v an ninh quc gia.

3. Sn xut, đưa vào s dng công c, phương tin, phn mm hoc có hành vi cn tr, gây ri lon hot đng ca mng máy tính, mng vin thông; phát tán chương trình tin hc gây hi cho hot đng ca mng máy tính, mng vin thông, phương tin đin t; xâm nhp trái phép vào mng máy tính, mng vin thông hoc phương tin đin t ca người khác.

4. Chng li hoc cn tr hot đng ca lc lượng bo v an ninh mng; tn công, vô hiu hóa trái pháp lut làm mt tác dng bin pháp bo v an ninh mng.

5. Li dng hoc lm dng hot đng bo v an ninh mng đ xâm phm ch quyn, li ích, an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân hoc đ trc li.

6. Hành vi khác vi phm quy đnh ca Lut này.

LHP. TTCNTT