BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HĐ THI CỤM THI SỐ 25

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 2317/HĐT

V.v họp ban chỉ đạo coi thi THPT quốc gia năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

 

           Kính gửi:         Trưởng các đơn vị

 

           Để triển khai công tác coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Cụm thi số 25 - tỉnh Nghệ An diễn ra đúng kế hoạch và đúng quy chế, Hội đồng thi Cụm thi số 25 kính đề nghị trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho cán bộ trong Ban chỉ đạo coi thi kỳ thi THPT quốc gia (có danh sách kèm theo), đúng 7h00 ngày 29/06/2015 có mặt tại Hội trường A – Trường Đại học Vinh để họp triển khai công tác coi thi.

2. Cử cán bộ đến Phòng Đào tạo nhận quyết định cán bộ tham gia công tác coi thi của đơn vị mình vào lúc 8h00 ngày 29/06/2015.

3. Cán bộ và học viên, sinh viên có mặt tại văn phòng khoa vào lúc 14h00 ngày 29/06/2015 để ký nhận nhiệm vụ công tác coi thi.

4. Cán bộ tham gia công tác coi thi đúng 7h00 ngày 30/06/2015 có mặt tại điểm thi để họp cán bộ coi thi và làm thủ tục dự thi cho thí sinh.

5. Cán bộ tham gia chấm thi đúng 7h00 ngày 05/07/2015 có mặt tại Hội trường A – Trường Đại học Vinh để triển khai công tác chấm thi.

            Kính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Trưởng BCĐ cụm thi số 25 (b/c);

- Lưu: HCTH, ĐT.

 

CHỦ TỊCH HĐ THI CỤM THI SỐ 25

 

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

GS.TS Đinh Xuân Khoa