Để xét học bổng học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên hệ VHVL tập trung, đề nghị các khoa đào tạo tải chương trình “Quản lý điểm Version 2” tại địa chỉ ftp://file.vinhuni.edu.vn